Έμπρακτη στήριξη των Δήμων από την Περιφέρεια για την γρήγορη ωρίμανση και υλοποίηση έργων

Μέσω της παροχής υπηρεσιών τεχνικής συνδρομής με ποσό 1,6 εκατ. ευρώ

Στο πλευρό των Δήμων της Δυτικής Ελλάδας, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη για την μελέτη και ωρίμανση σημαντικών έργων, στέκει έμπρακτα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης, υπέγραψε σήμερα, Τετάρτη 6 Απριλίου 2022, σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου «Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών για την υποβοήθηση των Διευθύνσεων Τεχνικών  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε έργα των ΟΤΑ Α Βαθμού που χρηματοδοτούνται από χρηματοδοτικά εργαλεία της ΠΔΕ».

Ο τεχνικός σύμβουλος θα παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε τεχνικά,
νομικά θέματα που αφορούν μελέτες, έργα, συντηρήσεις, προληπτικές ενέργειες αποσόβησης επικειμένων κινδύνων κ.ά, με στόχο την άρτια και γρήγορηεξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Με τον τρόπο αυτό και με χρηματοδότηση ύψους 1,6 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υλοποιεί τη δέσμευση και τη καινοτόμα πρωτοβουλία που ανέλαβε για την στήριξη των Δήμων, στην κατεύθυνση της ταχείας υλοποίησης των έργων. Η υποβοήθηση των Διευθύνσεων των Τεχνικών Υπηρεσιών των μικρότερων Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κρίθηκε απαραίτητη εξαιτίας τηςανεπαρκούς εξειδίκευσης και της έλλειψης προσωπικού που παρατηρείται, με συνέπεια να μην είναι εφικτή ησυστηματική παρακολούθηση των σταδίων ωρίμανσης σημαντικών έργων.

Σημειώνεται ότι ήδη υπάρχουν περισσότερες από 50 μελέτες για εντάξεις νέων έργων που αφορούν στην αντιμετώπιση θεμάτων καθημερινότητας με στόχο την βελτίωσητης ποιότητας ζωής του πολίτη, των προβλημάτων της κλιματικής αλλαγής, την διαχείριση των υδάτων, τωνκινδύνων πλημμύρας, αλλά και των στρατηγικών και κατευθυντήριων γραμμών της νέας προγραμματικήςπεριόδου.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων Θανάση Μαυρομμάτη, τονίστηκε η ανάγκη για αποτελεσματικότητα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ώστε να προχωρήσουν σύντομα δημοπρατήσεις ώριμων έργων.

«Πρόκειται για μια καινοτόμο, θεσμική πρωτοβουλία που εδράζεται στη συνεργασία μεταξύ Α΄ και Β Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια που αυξάνει την αναπτυξιακή δυνατότητα της περιοχής. Για να το επιτύχουμε αυτόν τον στόχο είναι απαραίτητη η αλλαγή ταχύτητας. Στην κατεύθυνση αυτή αξιοποιούμε τον ιδιωτικό τομέα στην ωρίμανση των έργων, ώστε να προχωρούν γρήγορα και οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Έχουμε καταστήσει σαφές ότι ζητούμενο είναι η αποτελεσματικότητα , γι αυτό και στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπεται τακτική παρακολούθηση της εξέλιξης και πορείας υλοποίησης του έργου με αναφορά στην πρόοδο του φυσικού και οικονομικούαντικειμένου» δήλωσε ο Περιφερειάρχης κατά την υπογραφή της σύμβασης.