Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο για την συνέχιση των εργασιών στην πλατεία Αγίας Λαύρας

Έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγια-λείας, μεικτή, διά ζώσης  στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «Α-ΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» και διά τηλεδιάσκεψης (μέσω της εφαρμογής Cisco Webex Meetings), θα πραγματοποιηθεί σήμερα 21 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00΄, για συζήτηση στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στην ανάγκη άμεσης υπογραφής της σύμβασης υποκατάστασης του αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 «Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί» & Ενότητα 3 «Πλατεία Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί» από την ΙΝΤΡΑΚΑΤ για την επανέναρξη και ολοκλήρωση των εργασιών, κατόπιν της υπ’ αριθ.πρωτ.5979/21.12.2021 διατύπωσης θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για την Υποκατάσταση Αρχικού Αναδόχου και την Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης δέκα (10) ημερολογιακών μηνών από την υπογραφή της νέας Σύμβασης του εν λόγω έργου, καθώς και στην άμεση παραχώρηση χρήσης των δημοτικών κοινοχρήστων χώρων λόγω των εορτών.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έκπτωση αναδόχου και χορήγηση παράτασης του έργου: «Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αιγίου: Ενότητα 2 Πλατεία Αγ. Λαύρας και περι-μετρικές οδοί και Ενότητα 3 Πλατεία Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί [MIS5030018]».
  2. Υποκατάσταση αρχικού αναδόχου και χορήγηση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αιγίου: Ενότητα 2 Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 Πλατεία Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί [MIS5030018]».
  3. Παραχώρηση χρήσης του δημοτικού κήπου Υψηλών Αλωνίων της Δη-μοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, στη «Δημοτική Κοινω-φελής Επιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.)».
  4. Παραχώρηση τμήματος της πλατείας Υψηλών Αλωνίων της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, στη «Δημοτική Κοινωφελής Επι-χείρηση Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.)», για την τοποθέτηση Χριστουγεν-νιάτικου διακόσμου.
  5. Παραχώρηση τμήματος της πλατείας Υψηλών Αλωνίων της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, στην επιχείρηση «I PLAY Ο.Ε.».
  6. Παραχώρηση τμήματος πλατείας έμπροσθεν Ι.Ν. Υπαπαντής του Κυ-ρίου της Δημοτικής Κοινότητας Καμαρών Δήμου Αιγιαλείας, στον Προοδευτικό Σύλλογο Καμαρών «ΑΠΟΛΛΩΝ» για τοποθέτηση χρι-στουγεννιάτικου δέντρου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αιγιαλείας

Γεώργιος Ντίνος