Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αιγιάλειας

Με 33 θέματα στην ημερήσια διατάξη συνεδριάζει στην στην αίθουσα «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» του Πολιτιστικού Κέντρου Δ..K. Αιγίου (παληό Νοσοκομείο) στις είκοσι μία (21) Μαρτίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄,  το δημοτικό συμβούλιο Αιγιάλειας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Στην αίτηση του συνόλου των Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα :«Κήρυξη ολόκληρου του Δήμου Αιγιαλείας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της μη αποκομιδής των στερεών αποβλήτων για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δεδομένης της οριστικής αδυναμίας λειτουργίας του ΧΥΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ».
 2. Αποδοχή πίστωσης από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού 478.084,65€ για «Καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά Νόμο δικαιούχους για τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2018 ».
 3. Έγκριση τρίτης (3ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2018.
 4. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Αιγιαλείας για το 4ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2017
 5. Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αιγιαλείας και Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας, για την εκτέλεση του έργου:«Βελτίωση-Εκσυγχρο-νισμός δικτύων ύδρευσης πυρόπληκτων οικισμών Δήμου Αιγιαλείας».
 6. Αποδοχή χρηματοδότησης και των όρων της Πρόσκλησης Ι για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (αριθ. πρωτ. 5132/23-2-2018) στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» και τίτλο υποβαλλόμενης πρότασης από τον Δήμο Αιγιαλείας: « Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων-μηχανημάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 460.000,00 € με ΦΠΑ 24% ».
 7. Έγκριση Α΄ Κατανομής  τακτικής επιχορήγησης  έτους  2018 στις  δύο (2) Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αιγιαλείας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Αιγιαλείας.
 8. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.48/2018 απόφασης του Δ.Σ. Αιγιαλείας, ως προς το σκέλος (β) που αφορά τον ορισμό τακτικού μέλους της μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία « Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας ».
 9. Αίτημα αναγκαιότητας προς το Α.Σ.Ε.Π για κάλυψη κενής οργανικής θέσης κλάδου ΔΕ Διοικητικού.
 10. Ορισμός ειδικού γραμματέα-πρακτικογράφου του Διοικητικού Συμβουλίου του Γατείου Κληροδοτήματος.
 11. Έγκριση αναγκαιότητας της «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. ΕΡΙΝΕΟΥ».
 12. Έγκριση αναγκαιότητας της «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ».
 13. Έγκριση αναγκαιότητας της «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αιγείρας ».
 14. Έγκριση αναγκαιότητας της «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. ΑΙΓΙΟΥ».
 15. Έγκριση αναγκαιότητας της «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. ΑΚΡΑΤΑΣ ».
 16. Έγκριση αναγκαιότητας της «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ».
 17. Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης ενός (1) στύλου μετά Φ.Σ. στην οδό Μαΐστρου, της Τ.Κ. Καμαρών
 18. Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης δύο (2) στύλων μετά Φ.Σ. στην οδό Ανθέων, της Τ.Κ. Καμαρών
 19. Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης δύο (2) στύλων μετά Φ.Σ. στην οδό Μπάιρον και στην οδό Κολοκοτρώνη, της Τ.Κ. Σελιανιτίκων
 20. Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης τριών (3) στύλων μετά Φ.Σ. στην Τ.Κ. Μυρόβρυσης, της Δ.Ε. Συμπολιτείας.
 21. Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης ενός (1) στύλου μετά Φ.Σ. στην οδό Ασημακοπούλου, της Τ.Κ. Τεμένης.
 22. Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης δύο (2) στύλων μετά Φ.Σ. στην οδό Μαυροκορδάτου της Δ.Κ. Αιγίου.
 23. Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης ενός (1) στύλου μετά Φ.Σ. στην πάροδο Μιαούλη, της Δ.Κ.Αιγίου.
 24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή έργων οδοποιϊας Δ.Ε.Συμπολιτείας ».
 25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή έργων οδοποιϊας Δ.Ε.Ακράτας ».
 26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού Περεσιάδη Τ.Κ. Ακράτας ».
 27. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Ακράτας».
 28. Στην υπ’ αριθ.24/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί καθορισμού θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου στο Δήμο Αιγιαλείας για το έτος 2018.
 29. Καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για το έτος 2018 από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
 30. Έγκριση διάθεση πίστωσης για κάλυψη εξόδων εορτασμού της Τοπικής Θρησκευτικής εορτής « Ζωοδόχου Πηγής ».
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση Τουριστικού έντυπου οδηγού του Δήμου Αιγιαλείας.
 32. Διαγραφή ποσού τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2015, του κ. Φειδάκη Ανδρέα του Σπυρίδωνα.
 33. Διαγραφή τελών άρδευσης Ελίκης Δ.Ε. Διακοπτού, στον όνομα κ.Κολοβού Νικόλαου του Βασιλείου.