32 προσλήψεις από το δήμο Αιγιαλείας


32 προσλήψεις από το δήμο Αιγιαλείας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής 32 συμβασιούχων από το δήμο Αιγιαλείας. ( Υδρονομείς)

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση έως τις 19 Μαρτίου 2018.

Ο χρόνος ανεργίας, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η πιστοποιημένη εμπειρία και άλλες κοινωνικές ιδιότητες κρίνουν τον διορισμό.

Τεκμηριώστε κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες με τα αντίστοιχα έγγραφα και καταθέστε τον φάκελο δικαιολογητικών, μαζί με την αίτηση, στη διεύθυνση του φορέα.

Η υποβολή μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή

Προσόντα
  • Απολυτήριο Γυμνασίου
  • Ηλικία 18 – 65
  • Χρόνος ανεργίας
  • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
  • Ανήλικα τέκνα
Δικαιολογητικά
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Υπεύθυνες δηλώσεις για κώλυμα διορισμού
  • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
  • Βεβαίωση οικογ. κατάστασης
  • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Διεύθυνση Κατάθεσης:

Κλεομένους Οικονόμου 11, Τ.Κ. 251 00 Αίγιο. Επικοινωνία: 269 10 29279