Σπουδαίος αρχαιολογικός θησαυρός: Στο «φως» οι Κούροι της Αταλάντης

0
18
ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá áíáóêáöéêÞò Ýñåõíáò ôçò Åöïñåßáò Áñ÷áéïôÞôùí Öèéþôéäáò êáé Åõñõôáíßáò, óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ôçò ÁôáëÜíôçò óôç Öèéþôéäá, Ý÷ïõí Ýñèåé óôï öùò áðü ôá ìÝóá Ïêôùâñßïõ ôÝóóåñéò êïñìïß ðþñéíùí áãáëìÜôùí öõóéêïý ìåãÝèïõò êáé Ýíá ôìÞìá ôñéåäñéêÞò âÜóçò áãÜëìáôïò. Ç áñ÷áéïëïãéêÞ Ýñåõíá îåêßíçóå ìå áöïñìÞ ôçí õðüäåéîç íÝáò áñ÷áéïëïãéêÞò èÝóçò áðü éäéïêôÞôç áãñïôåìá÷ßïõ ôçò êôçìáôéêÞò ðåñéöÝñåéáò ÁôáëÜíôçò, üôáí êáôÜ ôç äéÜñêåéá Üñïóçò, åíôüðéóå ðþñéíï êïñìü ãõìíïý áíäñéêïý áãÜëìáôïò áñ÷áúêþí ÷ñüíùí óôïí ôýðï ôïõ êïýñïõ (óùæ. ýøïõò 0.86ì.) êáé åéäïðïßçóå Üìåóá ôçí Áñ÷áéïëïãéêÞ Õðçñåóßá. ÌåôÜ ôçí ðáñÜäïóç êáé ìåôáöïñÜ ôïõ ãëõðôïý óôï Áñ÷áéïëïãéêü Ìïõóåßï ÁôáëÜíôçò, ç ðñïúóôáìÝíç ôçò Åöïñåßáò Áñ÷áéïôÞôùí Öèéþôéäáò êáé Åõñõôáíßáò Å. ÊáñÜôæáëç áíÝèåóå óôçí áñ÷áéïëüãï Ìáñßá Ðáðáãåùñãßïõ ôç äéåîáãùãÞ äïêéìáóôéêþí ôïìþí óôïí áãñü, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí ïðïßùí áðïêáëýöèçêáí êáôÜ ÷þñá Üëëá ôñßá ðþñéíá ãëõðôÜ áñ÷áúêþí ÷ñüíùí êáé ôìÞìá ôñéåäñéêÞò âÜóçò áãÜëìáôïò. Óôçí ðñþôç äïêéìáóôéêÞ ôïìÞ óôï âüñåéï ôìÞìá ôïõ áãñïôåìá÷ßïõ âñÝèçêå ðþñéíï ãëõðôü öõóéêïý ìåãÝèïõò áñ÷áúêþí ÷ñüíùí (óùæ. ýøïõò 1.22ì.), ðïõ óþæåôáé áðü ôçí êåöáëÞ ùò ôï ýøïò ôùí ìçñþí êáé ðáñéóôÜíåé üñèéá, ãåíåéïöüñï ìïñöÞ íåáñïý Üíäñá ìå ðñïôåôáìÝíï ôï áñéóôåñü óêÝëïò. Ôï ðáñáðÜíù ãëõðôü âñÝèçêå ìáæß ìå ôìÞìá êÜôù êïñìïý ìéêñüôåñïõ ðþñéíïõ áíáãëýöïõ ðïõ áðåéêïíßæåé éóôÜìåíç ãõìíÞ áíäñéêÞ ìïñöÞ áðü ôçí ïóöõúêÞ ÷þñá ùò ôéò êíÞìåò (óùæ. ýøïõò 0.82ì.), ôï ïðïßï åðßóçò öÝñåé óõìöõÞ ðëßíèï óôçí ïðßóèéá åðéöÜíåéá. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò áíáóêáöéêÞò Ýñåõíáò (2/11/18) åíôïðßóèçêå Ýíáò áêüìç êïýñïò óå öõóéêü ìÝãåèïò (óùæ. ýøïõò 0.95ì. ÖÙÔÏ) ðïõ óþæåôáé áðü ôï ýøïò ôïõ ëáéìïý ùò ôïõò ìçñïýò, áðåéêïíßæåé ãõìíü íÝï ìå åëáöñÜ ðñïôåôáìÝíï ôï áñéóôåñü óêÝëïò êáé äéáôçñåßôáé óå êáëÞ êáôÜóôáóç. Ç ôñéåäñéêÞ ðëßíèïò ðïõ âñÝèçêå áêñéâþò äßðëá ôïõ ðéèáíüí áíÞêåé óôï ßäéï ãëõðôü. Ç ðñüóöáôç ïëéãïÞìåñç áíáóêáöéêÞ Ýñåõíá ðïõ Ý÷åé äéåíåñãçèåß óå ìéêñü ìüíïí ôìÞìá ôïõ áãñïý, áðïêÜëõøå óå âáèýôåñá óôñþìáôá áðü áõôü ôçò áíåýñå

Μπροστά σε μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη, βρέθηκε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας – Ευρυτανίας, όταν την ειδοποίησε αγρότης της περιοχής ότι κατά τη διάρκεια εργασιών στο κτήμα του, χτύπησε αντικείμενο Κατά τη διάρκεια της ανασκαφικής έρευνας που ακολούθησε, από την Εφορεία στην ευρύτερη περιοχή της Αταλάντης στη Φθιώτιδα, έχουν έρθει στο φως από τα μέσα Οκτωβρίου τέσσερις κορμοί πώρινων αγαλμάτων φυσικού μεγέθους και ένα τμήμα τριεδρικής βάσης αγάλματος.

Η αρχαιολογική έρευνα ξεκίνησε με αφορμή την υπόδειξηνέας αρχαιολογικής θέσης από ιδιοκτήτη αγροτεμαχίου της κτηματικής περιφέρειας Αταλάντης, όταν κατά τη διάρκεια άροσης, εντόπισε πώρινο κορμό γυμνού ανδρικού αγάλματος αρχαϊκών χρόνων στον τύπο του κούρου (σωζ. ύψους 0.86μ., εικ. 2) και ειδοποίησε άμεσα την Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Μετά την παράδοση και μεταφορά του γλυπτού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αταλάντης, η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας κ. Ε. Καράτζαλη ανέθεσε στην αρχαιολόγο κ. Μαρία Παπαγεωργίου τη διεξαγωγή δοκιμαστικών τομών στον αγρό, κατά τη διάρκεια των οποίων αποκαλύφθηκαν κατά χώρα άλλα τρία πώρινα γλυπτά αρχαϊκών χρόνων και τμήμα τριεδρικής βάσης αγάλματος.

Στην πρώτη δοκιμαστική τομή στο βόρειο τμήμα του αγροτεμαχίου βρέθηκε πώρινο γλυπτό φυσικού μεγέθους αρχαϊκών χρόνων (σωζ. ύψους 1.22μ.), που σώζεται από την κεφαλή ως το ύψος των μηρών και παριστάνει όρθια, γενειοφόρο μορφή νεαρού άνδρα με προτεταμένο το αριστερό σκέλος (εικ. 3-5). Το παραπάνω γλυπτό βρέθηκε μαζί με τμήμα κάτω κορμού μικρότερου πώρινου αναγλύφου που απεικονίζει ιστάμενη γυμνή ανδρική μορφή από την οσφυϊκή χώρα ως τις κνήμες (σωζ. ύψους 0.82μ.), το οποίο επίσης φέρει συμφυή πλίνθο στην οπίσθια επιφάνεια.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ανασκαφικής έρευνας (2/11/18) εντοπίσθηκε ένας ακόμη κούρος σε φυσικό μέγεθος (σωζ. ύψους 0.95μ. εικ.6-7) που σώζεται από το ύψος του λαιμού ως τους μηρούς, απεικονίζει γυμνό νέο με ελαφρά προτεταμένο το αριστερό σκέλος και διατηρείται σε καλή κατάσταση. Η τριεδρική πλίνθος που βρέθηκε ακριβώς δίπλα του πιθανόν ανήκει στο ίδιο γλυπτό.

Η πρόσφατη ολιγοήμερη ανασκαφική έρευνα που έχει διενεργηθεί σε μικρό μόνον τμήμα του αγρού, αποκάλυψε σε βαθύτερα στρώματα από αυτό της ανεύρεσης των αρχαϊκών γλυπτών, οργανωμένο νεκροταφείο στο οποίο μέχρι στιγμής διερευνήθηκαν επτά τάφοι που έχουν χρησιμοποιηθεί από τον 5ο αι.π.Χ. ως τον 2ο αι.π.Χ. με αξιόλογα ευρήματα.

Η ύπαρξη του αρχαίου νεκροταφείου σε εγγύτητα με τη σύγχρονη πόλη της Αταλάντης υποδηλώνει ότι πιθανότατα έχει εντοπισθεί τμήμα του οργανωμένου νεκροταφείου του αρχαίου Οπούντα.

Πηγή:(EUROKINISSI/ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)

https://www.cnn.gr/news/ellada/story/153246/spoydaios-arxaiologikos-thisayros-sto-fos-oi-koyroi-tis-atalantis?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+3%2F11%2F2018