Ο ΕΛΓΑ απέστειλε τον πίνακα με πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από τη βροχόπτωση

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε στις 07/02/2019, τον πίνακα µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το ζηµιογόνο αίτιο ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 28/06/2018 στις καλλιέργειες παραγωγών της Τ.Κ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ. Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών για 10 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 18/02/2019. Κάθε ενδιαφερόµενος παραγωγός µπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσµατα των πραγµατογνωµοσυνών και όποιος διαφωνεί µε αυτά, µπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίµησης µέσα στην παρακάτω προθεσµία των 10 ημερών.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων από 07/02/2019 έως 18/02/2019.

Επίσης ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήµερα, 07/02/2019, τον πίνακα µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το ζηµιογόνο αίτιο ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 24/07/2018 στις καλλιέργειες παραγωγών της ∆/Τ.Κ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ.

Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών για 10 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 18/02/2019.

Κάθε ενδιαφερόµενος παραγωγός µπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσµατα των πραγµατογνωµοσυνών και όποιος διαφωνεί µε αυτά, µπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίµησης µέσα στην παρακάτω προθεσµία των 10 ηµερολογιακών ηµερών.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων από 07/02/2019 έως 18/02/2019.