Έως 1η Οκτωβρίου αιτήσεις για Σύσταση Ομάδων

0
21

Παράταση μέχρι την 1η Οκτωβρίου πήραν οι αιτήσεις για το Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων Παραγωγών» σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση.

Η παράταση φαίνεται να δόθηκε καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγνωρίσεις  (Ομ.Π. &Ο.Π.) και στις ήδη έτοιμες ομάδες κολλάει το ΠΣΚΕ κατά την οριστικοποίηση.

Βρείτε εδώ τη σχετική Τροποποιητική απόφαση για το Μέτρο 9 Σύσταση Ομάδων Παραγωγών.pdf

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει: Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 «Περίοδος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης» της υπ’ αριθμ. 13850/14-12-2017 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΑΔΑ:Ω7ΡΚ4653ΠΓ-Θ2Χ) ‘’1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης υποψηφιότητας προς ένταξη στο Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020», ως προς την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων στήριξης, η οποία παρατείνεται έως 01/10/2018.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 13850/14-12-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΑΔΑ:Ω7ΡΚ4653ΠΓ-Θ2Χ), όπως ισχύει κάθε φορά.

Η ανακοίνωση του υπουργείου

Παράταση υποβολής αιτήσεων για  το Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών»

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ προέβη σε τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13850/14-12-2017 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης υποψηφιότητας προς ένταξη στο Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020», με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης έως και την  01η /10/2018.